Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

memyself
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazamknij-drzwi zamknij-drzwi
memyself
1418 a3c9 500
Reposted fromoll oll viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
memyself
Reposted fromNanaya Nanaya viablacksadcat blacksadcat
memyself
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaultraviolet ultraviolet
memyself
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viatimetobegin timetobegin

March 03 2017

memyself
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
Reposted from15kwietnia 15kwietnia viatake-care take-care
memyself
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted frommentalstate mentalstate vianataliana nataliana
memyself
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasysia sysia
memyself
memyself
2197 4ea5
Reposted fromimyours imyours viamoai moai

February 24 2017

3080 7c4b

February 21 2017

memyself
memyself
Buntuję się. Decyduję. Zmieniam. Odnajduję siebie. Idę. Działam. Budzę się. Doświadczam. Podnoszę się. Marzę. Zwyciężam. Odkrywam. Wymagam. Myślę. Wierzę. Krzepnę. Rozwijam się. Pytam. Jestem.
— Paulo Coelho

February 15 2017

memyself
8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaKaroDred KaroDred
memyself
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viamoai moai
memyself
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatimetobegin timetobegin
Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope viabreakaway breakaway
memyself
1662 9b50 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
memyself
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl